Učebnice českého jazyka pro střední školy
Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová ; [ilustrace Tomáš Javorský ... et al.]

Dnes vráceno
Knihy
1. vyd.
Plzeň : Fraus, 2009-2011;
4 sv. : il. (převážně barev.), portréty ; 28-29 cm
Ostatní autoři: Tušková, Jana Marie,; Zimová, Ludmila,; Hoffmannová, Jana,; Ježková, Jaroslava; Vaňková, Jana,; Bezpalcová, Vladimíra
Dokument zatím nebyl ohodnocen
Hodnocení: {{document.rating.value | number:1}} (počet hodnocení: {{document.rating.count}})
{{document.rating.result}}

čeština; mluvnice; stylistika; komunikační dovednosti; Czech language; grammar; stylistics; communication skills

Autoři části Komunikace a sloh Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková; Autoři příručky učitele: Ivo Martinec ... [et al.]; Autoři cvičebnice: Vladimíra Bezpalcová ... [et al.]

Exempláře Svázané ročníky
Načítám exempláře
Dokument je momentálně ve zpracování Žádné exempláře k dispozici Dokument nemá žádné svázané ročníky
Související
Všechny díly
Obsah
                    

1. Zvuková stránka jazyka (fonetika, fonologie)	9
1. Charakteristika oboru, dílčí disciplíny, základní termíny.......................................... 10
2. Fonetický přepis (fonetická transkripce)........................................................... 14
3.	Třídění českých samohlásek........................................................................ 15
4.	Třídění českých souhlásek......................................................................... 15
5.	Zvukové prostředky souvislé řeči.................................................................. 17
6.	Spisovná výslovnost............................................................................... 21
Příručky spisovné výslovnosti..................................................................... 22
Spisovná výslovnost slov domácích................................................................. 22
Spisovná výslovnost slov přejatých................................................................ 25
Co mám umět........................................................................................... 27
Souhrnná cvičení...................................................................................... 27
2. Tvarosloví (morfologie)	29
1.	Charakteristika oboru, základní termíny, mluvnice................................................. 30
2.	Vývojové tendence ve formálním tvarosloví......................................................... 32
3.	Slovní druhy...................................................................................... 33
4.	Mluvnické kategorie (gramatické významy) jmen..................................................... 35
Co mám umět........................................................................................... 42
Souhrnná cvičení...................................................................................... 42
5.	Podstatná jména (substantiva) - skloňování podstatných jmen....................................... 43
Skloňování podstatných jmen rodu mužského životného............................................... 43
Skloňování podstatných jmen rodu mužského neživotného............................................. 45
Skloňování podstatných jmen rodu ženského......................................................... 47
Skloňování podstatných jmen rodu středního........................................................ 49
Souhrnná cvičení...................................................................................... 50
Skloňování přejatých obecných jmen a cizích vlastních jmen........................................ 50
Souhrnná cvičení...................................................................................... 55
6.	Přídavná jména (adjektiva) a jejich skloňování.................................................... 56
7.	Zájmena (pronomina) a jejich skloňování........................................................... 58
8.	Číslovky (numeralia) a jejich skloňování.......................................................... 61
Co mám umět........................................................................................... 65
Test ................................................................................................. 66
9.	Slovesa (verba) a jejich časování................................................................. 67
Mluvnické kategorie sloves........................................................................ 71
Souhrnná cvičení...................................................................................... 81
Slovesné třídy a vzory............................................................................ 81
Co mám umět........................................................................................... 85
Souhrnná cvičení...................................................................................... 86
Test ................................................................................................. 87
10.	Neohebné slovní druhy............................................................................ 88
Příslovce (adverbia).............................................................................. 88
Předložky (prepozice) ............................................................................ 89
Spojky (konjunkce) ............................................................................... 90
Částice (partikule)............................................................................... 92
Citoslovce (interjekce)........................................................................... 92
Co mám umět........................................................................................... 93
Souhrnná cvičení...................................................................................... 94
5
OBSAH
3.	Grafická stránka jazyka (grafémika)	95
1.	Charakteristika oboru, základní termíny.............................................................. 96
2.	Vznik písma a jeho druhy............................................................................. 96
3.	Latinka.............................................................................................. 98
4.	Pravopis............................................................................................. 99
Pravopis a jeho kodifikace........................................................................... 99
Vývoj českého pravopisu............................................................................. 100
Principy českého pravopisu.......................................................................... 100
Složitější jevy českého pravopisu..................................................... 102
Co mám umět............................................................................................. 108
Souhrnná cvičení........................................................................................ 108
4.	Skladba (syntax)	m
1.	Věta a výpověď...................................................................................... 113
2.	Valence a základová větná struktura................................................................. 115
3.	Větná stavba........................................................................................ 118
Větný člen.......................................................................................... 118
Skladební vztahy a skladební dvojice................................................................ 119
4.	Větné členy......................................................................................... 123
Přísudek (predikát)................................................................................. 123
Podmět (subjekt).................................................................................... 126
Předmět (objekt).................................................................................... 128
Příslovečné určení (adverbiale)..................................................................... 130
Doplněk (atribut verbální).......................................................................... 133
Přívlastek (atribut)..............................................................................  135
Přístavek (apozice)................................................................................. 138
Co mám umět............................................................................................. 139
5.	Věta záporná......................................................................................  140
6.	Věta jednoduchá a souvětí........................................................................... 142
Sevřená větná stavba.................................................................. 147
Uvolněná větná stavba .............................................................................. 148
Vývojové tendence ve skladbě ....................................................................... 149
7.	Jazykový projev a výpověď............................................................. 150
Komunikační funkce.................................................................................. 150
Věta oznamovací..................................................................................... 151
Věta tázací......................................................................................... 152
Věta rozkazovací ................................................................................... 153
Větapřací........................................................................................... 153
Modalita............................................................................................ 155
Vyjadřování jistoty................................................................................. 156
Vyjadřování zájmu................................................................................... 156
Vyjadřování hodnocení.............................................................................  156
8.	Výpověďv jazykovém projevu.......................................................................... 157
Aktuální členění a pořádek slov..................................................................... 157
Tematicko-rematické posloupnosti...................................................... 160
Další vztahy v textu................................................................................ 163
Konektory........................................................................................... 166
9. Textové obměny ve stavbě výpovědi.................................................................. 171
Elipsa............................................................................................ 171
Oslovení.......................................................................................... 173
Vsuvka............................................................................................ 173
Samostatný větný člen............................................................................. 175
Apoziopeze........................................................................................ 175
Rozčleňování...................................................................................... 176
10. Nedostatky ve stavbě výpovědi .................................................................... 177
Anakolut.......................................................................................... 177
Zeugma............................................................................................ 177
Kontaminace....................................................................................... 178
Atrakce........................................................................................... 178
Co mám umět........................................................................................... 179
Souhrnná cvičení...................................................................................... 180
Test ................................................................................................. 184
5.	Nauka o slovní zásobě	a	tvoření slov (lexikológie)	iss
1. Jazyk a myšlení.................................................................................... 186
2. Pojmenování........................................................................................ 189
Slovo............................................................................................. 190
Sousloví a víceslovná pojmenování................................................................. 191
Frazémy........................................................................................... 192
3. Významové vztahy................................................................................... 194
Jednoznačnost a mnohoznačnost (polysémie)......................................................... 194
Slova jednoznačná (jednovýznamová)................................................................ 195
Slova mnohoznačná (mnohovýznamová)................................................................ 199
Homonymie......................................................................................... 203
Synonymie (souznačnost)........................................................................... 204
Antonymie (protikladnost)......................................................................... 206
4. Slovní zásoba...................................................................................... 207
Zpracování slovní zásoby ve slovnících............................................................ 207
Vrstvy ve slovní zásobě........................................................................... 209
Slovní zásoba vymezená územně..................................................................... 209
Slovní zásoba vymezená sociálně................................................................... 210
Slovní zásoba příznaková časově................................................................... 210
Slovní zásoba s příznakem expresivity............................................................. 212
Slovní zásoba vymezená stylovou příslušností...................................................... 215
Slovní zásoba z hlediska frekvence................................................................ 216
Změny ve slovní zásobě............................................................................ 216
Vývojové tendence ve slovní zásobě ............................................................... 219
Test ................................................................................................. 220
5. Tvoření slov.........................:............................................................. 221
Stavba slova...................................................................................... 221
Slovotvorná motivace..............................................'............................... 222
Způsoby tvoření slov.............................................................................. 223
Odvozování (derivace) ............................................................................ 224
Skládání (kompozice).............................................................................. 226
Zkracování (abreviace)............................................................................ 228
Přehled tvoření slov podle slovních druhů............................................................. 229
Co mám umět.........................................................................................  237
Test ................................................................................................. 237
Souhrnná cvičení...................................................................................... 238
OBSAH
6.	Obecné výklady o jazyce	239
1.	Jazyk v systému informací.................................................................. 240
2.	Struktura jazyka........................................................................... 242
3.	Funkce jazyka.............................................................................. 243
4.	Jazyk mluvený a psaný...................................................................... 245
5.	Příbuzenství jazyku, jazykové rodiny, typologie jazyků	246
6.	Slovanské jazyky........................................................................ 249
7.	Vývoj a současný stav češti ny.......................................................... 250
Test .....................................................................................  254
8.	Čeština jako národní jazyk, její útvary................................................. 255
9.	Jazykověda.............................................................................. 256
Co mám umět................................................................................. 257
Rejstřík	258
Výstupy a kompetence	201
Použité zdroje	262
Seznam zkratek
ASCS	Akademický slovník cizích slov
SSJČ	Slovník spisovného jazyka českého
SSC	Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost
PCP	Pravidla českého pravopisu
PS	Příruční slovník jazyka českého
MU	Masarykova univerzita
Symboly užívané v učebnici
Ш	odkaz na audio nahrávku j	El	I odkaz na termín nebo odkaz na jiné místo I v učebnici, kde se vyskytuje podobná látka
□	úkol pro studenty	ври odkaz na internetové zdroje a informace WlSSäí nebo úkoly spojené s internetem	
m	náročnější úkol pro studenty	0	I pozor! upozornění na něco důležitého I nebo neobvyklého к zapamatování
ül	odkaz na souvislosti, které se mohou vyskytovat i v jiném předmětu	УІ	I odkaz na dílo autora nebo I na odbornou literaturu
є	skupinová práce	П	J odkaz na autora
8
				
                  
Detail
Název pole Obsah pole
Hlavní autor Martinec, Ivo, 1955-
Údaje o názvu Učebnice českého jazyka pro střední školy / Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová ; [ilustrace Tomáš Javorský ... et al.]
Variantní názvy Název v prelimináriích: Český jazyk pro střední školy
Další autoři Tušková, Jana Marie, 1961-
Další autoři Zimová, Ludmila, 1953-
Další autoři Hoffmannová, Jana, 1950-
Další autoři Ježková, Jaroslava
Další autoři Vaňková, Jana, 1956-
Další autoři Bezpalcová, Vladimíra
Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7238-779-3 (mluvnice ; brož.)
Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7238-780-9 (komunikace a sloh ; brož.)
Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7238-782-3 (příručka učitele ; brož.)
Mezinárodní standardní číslo knihy ISBN 978-80-7238-781-6 (cvičebnice ; brož.)
Údaje o vydání 1. vyd.
Nakladatelské údaje Plzeň : Fraus, 2009-2011
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma čeština ph135292 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma mluvnice ph115331 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma stylistika ph126173 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma komunikační dovednosti ph180925 czenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma Czech language eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma grammar eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma stylistics eczenas
Vedlejší věcné záhlaví - věcné téma communication skills eczenas
Fyzický popis 4 sv. : il. (převážně barev.), portréty ; 28-29 cm
Všeobecná poznámka Autoři části Komunikace a sloh Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková
Všeobecná poznámka Autoři příručky učitele: Ivo Martinec ... [et al.]
Všeobecná poznámka Autoři cvičebnice: Vladimíra Bezpalcová ... [et al.]
Mezinárodní desetinné třídění 811.162.3
Mezinárodní desetinné třídění 81'36
Mezinárodní desetinné třídění 81'38
Mezinárodní desetinné třídění 316.77:81'42
Mezinárodní desetinné třídění (075.3)
Mezinárodní desetinné třídění (072)
Mezinárodní desetinné třídění (076.3)
MARC
Pole Ind Obsah pole
1 kpw0118837
3 CZ PrNK
5 20160921091232.5
7 ta
8 090928m20092011xr ac||d|p||||001|0|cze||
20 ## $a 978-80-7238-779-3 $q (mluvnice ; $q brož.)
20 ## $a 978-80-7238-780-9 $q (komunikace a sloh ; $q brož.)
20 ## $a 978-80-7238-782-3 $q (příručka učitele ; $q brož.)
20 ## $a 978-80-7238-781-6 $q (cvičebnice ; $q brož.)
40 ## $a BOA001 $b cze $d OLA001 $d ABA001 $d BOA001
72 #7 $a 811.162.3 $x Čeština $2 Konspekt $9 11
72 #7 $a 37.016 $x Učební osnovy. Vyučovací předměty. Učebnice $2 Konspekt $9 22
80 ## $a 811.162.3 $2 MRF
80 ## $a 81'36 $2 MRF
80 ## $a 81'38 $2 MRF
80 ## $a 316.77:81'42 $2 MRF
80 ## $a (075.3) $2 MRF
80 ## $a (072) $2 MRF
80 ## $a (076.3) $2 MRF
100 1# $a Martinec, Ivo, $d 1955- $7 ola200208368 $4 aut
245 10 $a Učebnice českého jazyka pro střední školy / $c Ivo Martinec, Jana Marie Tušková, Ludmila Zimová ; [ilustrace Tomáš Javorský ... et al.]
246 1# $i Název v prelimináriích: $a Český jazyk pro střední školy
250 ## $a 1. vyd.
260 ## $a Plzeň : $b Fraus, $c 2009-2011
300 ## $a 4 sv. : $b il. (převážně barev.), portréty ; $c 28-29 cm
500 ## $a Autoři části Komunikace a sloh Jana Hoffmannová, Jaroslava Ježková, Jana Vaňková
500 ## $a Autoři příručky učitele: Ivo Martinec ... [et al.]
500 ## $a Autoři cvičebnice: Vladimíra Bezpalcová ... [et al.]
504 ## $a Obsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
505 0# $a mluvnice - učebnice. 2009. 264 s. -- komunikace a sloh - učebnice. 2009. 152 s. -- mluvnice, komunikace a sloh - příručka učitele. 2010. 192 s. -- mluvnice, komunikace a sloh - cvičebnice : testové a textové úlohy k nové maturitě. 2011. 96 s.
650 07 $a čeština $7 ph135292 $2 czenas
650 07 $a mluvnice $7 ph115331 $2 czenas
650 07 $a stylistika $7 ph126173 $2 czenas
650 07 $a komunikační dovednosti $7 ph180925 $2 czenas
650 09 $a Czech language $2 eczenas
650 09 $a grammar $2 eczenas
650 09 $a stylistics $2 eczenas
650 09 $a communication skills $2 eczenas
655 #7 $a učebnice středních škol $2 czenas $7 fd133771
655 #7 $a metodické příručky $2 czenas $7 fd132826
655 #7 $a diktáty a cvičení $2 czenas $7 fd186920
655 #9 $a textbooks (secondary) $2 eczenas
655 #9 $a methodological manuals $2 eczenas
655 #9 $a language exercises and dictations $2 eczenas
700 1# $a Tušková, Jana Marie, $d 1961- $7 mzk2007382189 $4 aut
700 1# $a Zimová, Ludmila, $d 1953- $7 jx20040720072 $4 aut
700 1# $a Hoffmannová, Jana, $d 1950- $7 jn20000620105 $4 aut
700 1# $a Ježková, Jaroslava $7 mzk2009533895 $4 aut
700 1# $a Vaňková, Jana, $d 1956- $7 ola2003206291 $4 aut
700 1# $a Bezpalcová, Vladimíra $7 pna2011629730 $4 aut
740 02 $a Mluvnice
740 02 $a Komunikace a sloh
740 02 $a Mluvnice, komunikace a sloh
740 02 $a Cvičebnice českého jazyka pro střední školy
901 $f 1. vyd. $o 20110701
Dokumenty ke stažení
MDT: 811.162.3; 81'36; 81'38; 316.77:81'42; (075.3); (072); (076.3)
Oblíbené
…a další

Zobrazit vše
Navštívené
Podobné
Permanentní odkaz